""Golf, hälsa och livsstil

Ger marknadsföring av golfens hälsoaspekter fler golfare och fler rundor? Troligen och framför allt om vi ökar vår kunskap om sambanden mellan golf och hälsa.

chairHälsa och fysisk aktivitet

Det finns ett stort antal studier i världen som visar att regelbunden motion är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. I en amerikansk studie av cirka 3.000 diabetespatienter från Centers for Disease Control and Prevention visades att dödligheten sjönk med 39% i den grupp som regelbundet motionerade 30 minuter fem gånger i veckan.

En regelbunden motionsdos är den mest sannolika förklaringen till varför fysiskt aktiva personer får färre sjukdomar, ett längre liv och ett ökat välbefinnande.

En sittande livsstil är inte bra för oss

De flesta av oss sitter för mycket, rör sig för lite och trenden går åt fel håll. Golf är en utmärkt promenadsport och golfbilar, utöver för de som verkligen behöver dom, bidrar inte till att stärka golfens hälsoprofil.

I engelska the Telegraph står i en artikel publicerad 2013 att människor idag promenerar cirka 80 miles (ungefär 130 kilometer) mindre per år än för tio år sedan. En forskare kallar denna minskande fysiska aktivitet för en tyst epidemi.

golf and health

Det behövs mer forskning om golf och hälsa

En rapport från Karolinska Institutet Golf: ett spel om liv och död - minskad mortalitet hos svenska golfare publicerades 2008 i Scandinavian Journal of Medicine & Science in sports. Rapportens - läs forskningsrapporten - huvudslutsats är att

Dödligheten för golfare är 40 procent lägre än för jämförbara personer av samma kön, ålder och socioekonomisk status, vilket motsvarar en förväntad ökad livslängd på fem år.
Se engelsk originaltext av detta citat.

Tyvärr innehåller rapporten enligt vår och andras analys inte och tillräckliga data för stödja rapportens slutsatser. Att spela golf - såvida man inte använder en golfbil - är bra för din hälsa, men det är din nivå av regelbunden fysisk aktivitet över hela året som är den avgörande faktorn.

KI-rapportens slutsatser

Även om vi med säkerhet inte kan dra den slutsatsen att hela den 40%-iga minskningen av dödligheten som vi sett i golfpopulationen kan förklaras av fysisk aktivitet i samband med golfspel, är vår slutsats att detta troligen är en del av förklaringen.
Se engelsk originaltext av detta citat.

Vår analys Att säga att någonting (någon faktor) troligen är en del av en förklaring, är ett mycket svagt yttrande. Det är nästan som att säga att vi egentligen inte vet. En naturlig nästa fråga är: hur valid är denna delförklaring och vilka andra faktorer kan vara relevanta?

validityValiditet och reliabilitet

Författarna har också tagit upp möjliga effekter i relation till socioekonomiska faktorer och det urval av människor som spelar golf. Man anser inte att dessa faktorer påverkar rapportens slutsatser. Men en viktigare fråga gäller slutsatsernas Validitet. Har studien verkligen mätt det som den säger sig vilja mäta och det som rapportens titel anger?

I Sverige har antalet golfare sakta sjunkit varje år de senaste åtta åren. Antalet sålda cyklar ökar och för varje person som cykelpendlar till jobbet, använder sin cykel till lokala ärenden, för motion eller annat - och behåller sitt medlemskap i en golfklubb - minskar validiteten i den aktuella studien.

Man måste skilja mellan faktorer som samvarierar och de som möjligen har orsakssamband.

Henrik Ohlsson, forskare i biostatistik på Clinical Research Center vid Lunds universitet, säger om KI-rapporten.

Denna rapport är ett typiskt exepel på hur lätt man kan dra felaktiga slutsatser. Utifrån de data som författarna använder och redovisar är det omöjligt att särskilja effekterna av golfspel från möjliga effekter av en generell fysisk aktivitet i populationen.

Matthew Richardson, Avdelningschef på Folkhälsomyndigheten Avdelningen för kunskapsutveckling, säger om KI-rapporten

Rapporten utgår ifrån registerdata vilket gör det svårt att särskilja samvariationen för olika beteenden, särskilt för dem som inte redovisas.

Slutsatsen är att rapporten tar upp ett intressant ämne, men att man måste forska mer - och på ett annat sätt - om man vill få en ökad insikt i sambanden mellan golf och hälsa. Golf är kanske inte .. a game of life and death...., men mer är bättre för hälsan. Vår förhoppning är att mer forskning kommer att kunna placera in golfmotion i ett vidare sammanhang och dessutom ge ledtrådar om vilken typ av beteende på golfbanan som ger mest och bäst hälsoeffekter - fysiskt och psykiskt.

Svenska Golfförbundet, tidningen Svensk Golf och andra använder okritiskt KI-studien i olika sammanhang. Vi hoppas att de och andra vill medverka till fördjupade insikter om relationerna mellan golf och hälsa.

golf-and-walkingHur långt går golfare på golfbanan?

I Sverige spelar golfare i genomsnitt något mindre än 10 rundor per år, vilket indikerar att många spelar betydligt färre rundor per år. De flesta rundor spelas mellan maj och september. Om en golfare går cirka åtta kilometer på en runda eller cirka 10 mil per år - vi räknar lite generöst - på en golfbana blir den genomsnittliga hastigheten, om vi antar att en runda tar fyra timmar, mindre än två kilometer i timmen. Denna låga motionsvolym och dess ojämna fördelning över året bidrar till att man inte kan använda KI-rapporten som referens för att stärka golfens hälsoprofil. Mer kunskap behövs och att golf har en enkel och trovärdig hälsoberättelse.

Golf och hälsa

Kvinnor går allt längre

Vi tror att Dropgolf kommer att öka antalet golfrundor och golfspelare. Man får en skön långpromenad och förbättrar samtidigt sitt närspel.